BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Bilgiler

Görevlerimiz

                Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine İlişkin 124 sayılı K.H.K’ de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır.

                Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

                Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;

 • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
 • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
 • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, labaratuarlar, atölyeler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
 • Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımım ve onarımlarım yapmak ya da yaptırmak,
 • Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki işlerin yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.
 • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.
 • Kampüsler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesi işlerini yapmak.
 • Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Valilik Makamı ve benzeri kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak.
 • Yatırım ödeneklerini takip etmek, tahakkuk işlemlerini yapmak.

Yetkilerimiz

 • Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,
 • Görevlerin  daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,
 • Başkanlığa bağlı personele mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,
 • İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi.

Sorumluluklarımız

                Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

Sektörler

 • Eğitim Sektörü
 • Sağlık Sektörü
 • Kültür
 • Spor

Çalışma Türleri

 • Teknik Danışmanlık
 • Etüd-Proje
 • İşletme
 • Bakım-Onarım
 • Tadilat
 • Yeni Binalar
 • Çevre Düzeni Ve Peyzaj
 • Ulaşım Düzenleme